ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο εξάμηνο σπουδών

Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ). Το αντικείμενο της ΜΔΕ πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η επιλογή του θέματος γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/ριών και μετά από συνεννόηση με τον/ην διδάσκοντα/ουσα που θα αναλάβει την επίβλεψη της ΜΔΕ.

Η τακτική συνεργασία με τον/ην επιβλέποντα/ουσα είναι αναγκαία όσο διάστημα διαρκεί η εκπόνηση της ΜΔΕ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Συστήνεται η έκτασή της ΜΔΕ να είναι περίπου 25.000 λέξεις χωρίς τα παραρτήματα. Ο τρόπος παράθεσης των βιβλιογραφικών πηγών γίνεται βάσει της 7ης έκδοσης του συστήματος της American Psychological Association (ΑΡΑ style, 7th edition)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα στο e-class του μεταπτυχιακού προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της ΜΔΕ.

 

Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της ΜΔΕ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος β’ έτους σπουδών

Δήλωση θέματος και επιβλέποντα/ουσας ΜΔΕ κατόπιν υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου.

Μάρτιος – Ιούνιος

Διεξαγωγή έρευνας και συγγραφή ΜΔΕ

Ιούνιος ή (μετά από παράταση) Οκτώβριος

Υποβολή ΜΔΕ για κρίση

 

Δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, για την ολοκλήρωση της ΜΔΕ παρέχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/ης φοιτητή/ριας και θετική εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, παράταση υποβολής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο (δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου). Για την έγκριση της παράτασης απαιτείται εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και η σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της ΜΔΕ υποβάλλονται, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, ως εξής:

  • πρώτη αίτηση για τρίμηνη παράταση (μέχρι 30 Οκτωβρίου): τελευταία εβδομάδα Μαΐου.
  • δεύτερη αίτηση για παράταση (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου): τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση χορήγησης δεύτερης παράτασης για την εκπόνηση της ΜΔΕ (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου) απαιτείται εκ νέου εγγραφή και καταβολή ειδικού τέλους εγγραφής.

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή έχει το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων στον/στην μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α καλείται να απαντήσει. Έπειτα από την υποστήριξη και την υποβολή ερωτήσεων ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει κεκλισμένων των θυρών. Ο βαθμός της ΜΔΕ προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών εξεταστών και ανακοινώνεται στον/στην μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια.

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να απορρίψει ή να ζητήσει διόρθωση της ΜΔΕ. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τις τελικές διορθώσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Το τελικά διορθωμένο κείμενο της ΜΔΕ διανέμεται στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής προς έγκριση από τον/την μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια. Εφόσον στην επανεξέταση η ΜΔΕ απορριφθεί, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. οριστικά και η εξεταστική επιτροπή συντάσσει εισηγητική έκθεση με τους λόγους απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Η εργασία μετά την έγκριση της κατατίθεται σε ψηφιακή .pdf μορφή στο Γραφείο Υποστήριξης του ΔΠΜΣ κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να αποθέσει την ΜΔΕ στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και την ενιαία πλατφόρμα Ιδρυματικού αποθετηρίου «Πέργαμος» του Ε.Κ.Π.Α. (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.