ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3ο εξάμηνο σπουδών

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να μπορούν να:

 • αναγνωρίζουν ανάγκες υγείας διαφορετικών πληθυσμών-στόχων 
 • αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν πόρους για την προαγωγή υγείας στην κοινότητα
 • θέτουν προτεραιότητες για την προαγωγή υγείας διαφορετικών πληθυσμών-στόχων στην κοινότητα
 • σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας στην κοινότητα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας υγείας

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις και σεμινάρια (παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών/projects).

Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/ φοιτήτριες στις εφαρμογές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προαγωγής υγείας σε διαφορετικούς πληθυσμούς της κοινότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας στην κοινότητα
 • Υλοποίηση/εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων στην κοινότητα
 • Αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στην κοινότητα
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας στην παιδική ηλικία
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας σε έφηβους και νέους ενήλικες
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας σε ηλικιωμένους
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής υγείας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας
 • Μελέτη περιπτώσεων – case studies και καλές πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Σεμινάρια – Παρουσίαση ομαδικών εργασιών/projects