ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά

Διδ. ώρες/εβδομ

ECTS

Αρχές και πρακτικές στην Προαγωγή Υγείας

3

8,0

Ψυχολογία της Υγείας

3

7,0

Κοινωνιολογία της Υγείας

3

7,0

Επιδημιολογία

3

8,0

Σύνολο

12

30

 

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες/εβδομ

ECTS

Μεθοδολογία έρευνας στην Προαγωγή Υγείας

3

8,0

Βασικές αρχές στατιστικής σε μελέτες Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

3

8,0

Δεξιότητες επικοινωνίας – Συμβουλευτική

3

7,0

Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας

3

7,0

Σύνολο

12

30

 

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες/εβδομ.

ECTS

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα – θεωρία

3

8,0

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα – εφαρμογές

3

8,0

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο Σχολικό περιβάλλον

3

7,0

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες υγείας

3

7,0

Σύνολο

12

30

 

Δ' Εξάμηνο

  

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

30

Σύνολο

 

30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

 

120

 

 


*1 Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε 25–30 ώρες εργασίας του φοιτητή-τριας