ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3ο εξάμηνο σπουδών

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και έννοιες που αφορούν την πρόληψη και την παρέμβαση στη σχολική κοινότητα και στους παράγοντες που συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων για την ενίσχυση της μάθησης. Ειδικότερα, μέσα από παραδείγματα προγραμμάτων παρέμβασης που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι φοιτητές/τριες εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε εισαγωγικές ασκήσεις που αφορούν στην εφαρμογή δραστηριοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική κοινότητα.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • περιγράψουν τη λειτουργία του σχολείου ως σύστημα
 • κατονομάσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την παροχή ψυχοκινωνικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • αξιοποιούν την έννοια της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων όπως και επιμέρους διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής τους προσαρμογής στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης
 • αξιοποιούν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και προαγωγής της ψυχικής και σωματικής ευεξίας σε επίπεδο συστήματος
 • περιγράψουν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής και σωματικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον,
 • σχεδιάσουν τη δομή και την υλοποίηση και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και την παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον - ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου
 • Η σημασία της συστημικής προσέγγισης σε παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα
 • Προαγωγή της ευεξίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα
 • Η έννοια της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής - κοινωνική επάρκεια - κοινωνικές δεξιότητες - συναισθηματική επάρκεια – συναισθηματικές δεξιότητες
 • Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον (επίπεδα πρόληψης, δομή, σχεδιασμός, εφαρμογή και μέτρηση αποτελεσματικότητας)
 • Παραδείγματα προγραμμάτων προαγωγής της μάθησης και της ψυχικής υγείας στο σχολείο - προγράμματα πρωτογενούς & δευτερογενούς πρόληψης
 • Ευρωπαϊκά πρότυπα (standards) και δείκτες για σχολεία προαγωγής υγείας
 • Σχολικός εκφοβισμός/ προγράμματα με βάση την εννόηση/ mentalization
 • Εκπαίδευση στη σεξουαλικότητα/ ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (standards)
 • Προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Προγράμματα προαγωγής της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής στο σχολικό περιβάλλον
 • Προγράμματα προαγωγής υγείας στην προσχολική ηλικία
 • Προγράμματα υποστήριξης παιδιών με χρόνια νοσήματα στο σχολικό περιβάλλον.