ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

2ο εξάμηνο σπουδών

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν έννοιες και θεωρίες, ενισχύοντας τις σπουδές τους στις κοινωνικές επιστήμες,
 • αναπτύξουν ένα διεπιστημονικό πλαίσιο σκέψης
 • να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε εφαρμοσμένα προγράμματα υποστήριξης της ασθένειας και της χρόνιας ασθένειας, κυρίως ως προς:
  • τη συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου του ασθενούς
  • την αλλαγή στάσεων αντικαθιστώντας τις δυσλειτουργικές με λειτουργικότερες
  • τη λειτουργική τροποποίηση των αιτιακών αποδόσεων της ασθένειας
  • τον περιορισμό της προκατάληψης και των διακρίσεων προς πρόσωπα και ομάδες που η ασθένεια καθιστά ευάλωτες.
 • αναπτύξουν αυτόνομα ερευνητικά σχέδια παρέμβασης προς άτομα και ομάδες στην κοινότητα, τα οποία θα περιλαμβάνουν ομάδα ελέγχου και μετρήσεις πριν – και μετά – την παρέμβαση, μέσω της συστηματικής έμφασης σε εμπειρικά εμπεριστατωμένα (evidence-based) ερευνητικά σχέδια και αντίστοιχα συμπεράσματα
 • αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων τόσο στο πλαίσιο της έρευνας, όσο και της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών προς εφαρμογή, σε περιβάλλοντα πρόληψης και υποστήριξης ατόμων και ομάδων που νοσούν
 • κοινοποιούν στην ολομέλεια της τάξης δομημένα και σαφή συμπεράσματα, καθώς και το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται και επιχειρηματολογούν.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει να καταρτίσει τους φοιτητές/τριες σε θεωρητικά μοντέλα και θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας που έχουν εφαρμογές σε θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικά μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς σε ζητήματα φροντίδας της υγείας και της ασθένειας. Περιλαμβάνει την κοινωνική νόηση με επίκεντρο τη γνωστική επεξεργασία πληροφοριών, την  κατηγοριοποίηση, τα γνωστικά σχήματα, την αντίληψη ατόμων και ομάδων και τη θεωρία της αιτιακής απόδοσης, με εφαρμογές στις αιτιακές αποδόσεις της ασθένειας. Περιλαμβάνει επίσης την ασυμφωνία στάσεων και συμπεριφοράς και τις σχετικές θεωρίες της Λογικής Πράξης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, τη Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρισης,  τη Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και την προκατάληψη, με έμφαση σε εφαρμογές στις διακρίσεις και την προκατάληψη εις βάρος ατόμων και ομάδων ασθενών, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των πρεσβύτερων (aging). Αναλύονται ειδικότερα θέματα επικοινωνίας σε χώρους και πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης ασθενών, σχεδιασμού προγραμμάτων προαγωγής της υγείας, επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς, καθώς και ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ρόλος του ασθενούς, των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του, κυρίως σε περιπτώσεις χρονίων ασθενών. Τέλος, το μάθημα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση στην έννοια της ψυχολογικής παρέμβασης και της ψυχοθεραπείας ως ψυχοκοινωνικών  γεγονότων, τα οποία συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας αλλά και παρουσιάζουν διαπολιτισμική διαφοροποίηση.