ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

1ο εξάμηνο σπουδών

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις έννοιες, τις αρχές και τις ηθικές βάσεις της προαγωγής της υγείας όπως ορίζονται από τη Χάρτα της Οττάβα για την Προαγωγή της Υγείας (ΠΟΥ, 1986) και τις επακόλουθες χάρτες και διακηρύξεις
 • αναγνωρίζουν τις έννοιες της ισοτιμίας στην υγεία, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της υγείας ως ανθρώπινο δικαίωμα - βάση για τη δράση στην Προαγωγή Υγείας
 • περιγράφουν τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και τις επιπτώσεις τους στη δράση της Προαγωγής Υγείας
 • κατανοούν τα τρέχοντα μοντέλα και προσεγγίσεις αποτελεσματικής εφαρμογής προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αναγκών, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης) στη δράση της Προαγωγής Υγείας
 • διακρίνουν τις τάσεις στη χρήση των θεωριών στην πρακτική της Προαγωγής Υγείας
 • περιγράφουν τις προσεγγίσεις Προαγωγής Υγείας που υποστηρίζουν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ισότητα για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος που προάγει την υγεία

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές και στρατηγικές της Προαγωγής Υγείας διεθνώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη δράση για την προαγωγή της υγείας σε διαφορετικό πλαίσιο και περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι θεωρίες αλλαγής συμπεριφοράς ανά επίπεδο του κοινωνικο-οικολογικού μοντέλου επιρροής της υγείας και γίνεται σύνδεση θεωρίας και πρακτικής. Παρουσιάζονται μοντέλα και προσεγγίσεις των αποτελεσματικών προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και της διαχείρισης τους – αξιολόγηση αναγκών, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ποιότητας, αντίκτυπου, αποτελέσματος και βιωσιμότητας – που υποστηρίζουν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή, τις συμμαχίες και τη συνηγορία ως βάση για τη δράση στη προαγωγή υγείας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ιστορικά ορόσημα στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
 • Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες στην υγεία, κοινωνικές ανισότητες και η κοινωνική διαβάθμιση στην υγείας
 • Το κοινωνικο-οικολογικό μοντέλο της υγείας
 • Θεωρίες ενδοπροσωπικού, διαπροσωπικού και κοινοτικού επιπέδου
 • Μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησης παρεμβάσεων (PRECEDE-PROCEED, ReAIM κ.ά.)
 • Οι βέλτιστές πρακτικές στην Προαγωγή – το πλαίσιο EQUIHP
 • Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για την πρακτική της Προαγωγής Υγείας (COMPHP)