ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1ο εξάμηνο σπουδών

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν της θεμελιώδεις κοινωνιολογικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα της υγείας
 • περιγράφουν τη μεθοδολογία της κοινωνιολογικής έρευνας τόσο στο ποσοτικό όσο και στο ποιοτικό υπόδειγμα 
 • προσδιορίζουν της παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την υγεία και εκπορεύονται από το κοινωνικό περιβάλλον
 • αναλύουν και να ερμηνεύουν την κοινωνική μορφοποίηση της γνώσης, την κοινωνιολογική κριτική στο βιοϊατρικό μοντέλο, της κοινωνικές ανισότητες, την εμπειρία της ασθένειας και της αναπηρίας, τη συμβολή της κοινωνιολογίας στη δημόσια υγεία και την προαγωγή υγείας, την έννοια των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την οργάνωση και κατανομή των πόρων του συστήματος υγείας και του κράτους πρόνοιας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις.
Το μάθημα εισάγει της φοιτητές στην έννοια, της αρχές και της εφαρμογές της Κοινωνιολογίας της Υγείας και της κοινωνιολογικής έρευνας. Το μάθημα περιλαμβάνει της ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας: Κοινωνικό πλαίσιο και μεταβαλλόμενα πεδία
 • H εμπειρία της χρόνιας ασθένειας, αναπηρία και κοινωνικό στίγμα
 • Οι πεποιθήσεις του πληθυσμού για την υγεία: Ατομικές επιλογές και συμπεριφορά
 • Κοινωνιολογία της προαγωγής της υγείας και δημόσια υγεία
 • Ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνική κατασκευή της ασθένειας
 • Η κοινωνιολογία του σώματος
 • Αλληλοδράσεις μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας
 • Οργανώσεις Ασθενών και το δικαίωμα στην υγεία
 • Κοινωνικές ανισότητες, κράτος πρόνοιας και παροχή υπηρεσιών υγείας
 • Κοινωνιολογία των επιδημιών και βιοπολιτική
 • Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας
 • Συστήματα υγείας και μοντέλα κράτους πρόνοιας