Επικοινωνια

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

κα. Χ. Δημητρακάκη
τηλ. 210 – 7222723
Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527
chsr@med.uoa.gr

Φόρμα Επικοινωνίας