Αρχική

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας


Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» οργανώνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» λειτουργεί από το 2004.

Η προαγωγή και αγωγή της υγείας εντάσσονται σε ευρύτερες γνωστικές περιοχές και άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας παγκοσμίως με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών, τη βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών που καθορίζουν την υγεία, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού και των κοινοτήτων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» θα αποκτήσουν ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού και της αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και της εφαρμογής αντίστοιχων πολιτικών. Παράλληλα, η φοίτηση στο πρόγραμμα διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης του δημοσίου, όπως και στελέχωσης μη-κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUMAHP (European Masters in Health Promotion) και η διαμόρφωση των στόχων, της δομής και του περιεχομένου του Προγράμματος βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του Δικτύου των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Από το 2010 το ΠΜΣ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building In Europe/COMPHP», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για την εκπαίδευση στην Προαγωγή Υγείας και την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion).