Αιτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το νέο νόμο για τα μεταπτυχιακά που ψηφίσθηκε τον Αύγουστο 2017 (ν.4485/2017), όλα τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά θα πρέπει να επανιδρυθούν και στη συνέχεια μόνο να προκηρυχθούν θέσεις. Σύμφωνα με τον νόμο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.  Για οτιδήποτε σχετικό θα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους.

 

Για τα κριτήρια εισαγωγής μέχρι σήμερα, παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση του προηγούμενου κύκλου σπουδών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2016,  είναι διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με απογευματινές παρακολουθήσεις τουλάχιστον τριών ημερών ανά εβδομάδα.  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ΦΠΨ, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, και ΤΕΙ των παρακάτω τμημάτων: Επισκεπτών-τριών Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.  Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 800 ανά εξάμηνο. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται από τους επιτυχόντες σε δόσεις με την εγγραφή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πληροφορίες για αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ από την παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να υποβάλουν από τις 28/5/2016 έως τις 26/7/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη διεύθυνση:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
τηλ 210-7222723.
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ: 10:00- 14:00
e-mail: chsr@med.uoa.gr

Τα δικαιολογητικά:
1. Aίτηση υποψηφιότητας (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν στο http://healthpromotion.med.uoa.gr/06_applications/applications.htm
2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση Η/Υ και την επιστημονική δραστηριότητα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.

Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι: -CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN- TOEFL με βαθμολογία άνω των 230 (computer based) ή 570 (paper based) ή 88 (internet based) – LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 –PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL – INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE ΤESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)- The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα συμμετάσχουν σε μια σύντομη εξετάση για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης των αγγλικών).
6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
7. Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο από το http://healthpromotion.med.uoa.gr/06_applications/applications.htm. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον καθηγήτη ή εργοδότη/προϊστάμενο
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών:

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των τμημάτων και ειδικούς επιστήμονες που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και γίνεται σε τρία στάδια.
Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, όπου θα ληφθούν υπόψη: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και το κίνητρο του υποψηφίου για τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν από τα δύο προηγούμενα στάδια, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις φοιτητών: Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και εποπτεία, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Kανονισμό Sπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.