Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΆρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διαπανεπιστημιακού – Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» (Π.Μ.Σ.), το οποίο λειτουργεί με συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύμπραξη με τα τμήματα Επισκεπτών /τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών, εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 144846/Β7, ΦΕΚ1990/Τεύχος Β/31.12.04. ANANEΩΣΗ ΦΕΚ ΕΔΩ:

fek-2015

Εγκρίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) της οποίας η σύνθεση και οι αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2 Όργανα του Π.Μ.Σ. Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία απαρτίζεται από 6 μέλη των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη ή ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκαλεί τα μέλη της Ε.Δ.Ε. προκειμένου να εκλέξουν τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., την Ε.Δ.Ε. συγκαλεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το αρχαιότερο μέλος της, με σκοπό την εκλογή νέου Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών της Ε.Δ.Ε. γίνεται αντικατάσταση από το αντίστοιχο Τμήμα.

Άρθρο 3 Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό δεκαπέντε (15). Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι σχολών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Υ.Α 144846/Β7, ΦΕΚ1990/Τεύχος Β/31.12.04, καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του 1ου εξαμήνου της εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον Αθηναϊκό ημερήσιο τύπο και λαμβάνεται μέριμνα ενημέρωσης των σχετικών Τμημάτων, οι απόφοιτοι των οποίων δικαιούνται να είναι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και της σελίδας Διαδικτύου του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Κάθε έτος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η ΕΕΜΦ αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της ΕΕΜΦ του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας χωρίζεται σε τρία στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:
1ο Στάδιο. Βιογραφικό Σημείωμα. Η Ε.Ε.Μ.Φ. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι το επίπεδο και η συνάφεια των προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, η επίδοση και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου (Proficiency του Cambridge ή του Michigan, ή TOEFL με σκορ 213 (comuter-based test) ή 550 (paper-based test) και πάνω ή IELTS με σκορ πάνω από 7.50) η Ε.Ε.Μ.Φ. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης.
2ο Στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο της Μεθοδολογίας Έρευνας
3ο Στάδιο. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν από τα δύο προηγούμενα στάδια, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Συνέντευξη με τη φροντίδα της ΕΕΜΦ: Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που καλούνται σε συνέντευξη από την Ε.Ε.Μ.Φ βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-20. Με τη συνέντευξη η Ε.Ε.Φ.Μ. επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία, η Ε.Ε.Φ.Μ. προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η τελική επικύρωση των δεκτών υποψηφίων και υποτρόφων γίνεται από την Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 6: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος των συνεργαζομένων τμημάτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παράγραφος Α του Ν. 2083/92. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία των σπουδών και συμβουλεύει το μεταπτυχιακό φοιτητή.

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
(α) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει ένα μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει πραγματοποιήσει έως 2 απουσίες ανά μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. Αν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ύστερα από γραπτή αίτηση και προσκόμιση δικαιολογητικών από το φοιτητή.
(β) Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) περιλαμβάνοντας και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που γίνεται μετά το 3ο εξάμηνο σπουδών. Από τα μαθήματα που ορίζονται στην Υ.Α144846/Β7, ΦΕΚ1990/Τεύχος Β/31.12.04, όλα είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. Από το 4ο εξάμηνο σπουδών, έχοντας την τελική απόφαση της Ε.Δ.Ε. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να πραγματοποιήσει και να συγγράψει Διπλωματική Εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε 17 ΠΜ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στις επιστημονικές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών και επιστημονικών συνεργαζόμενων φορέων για τουλάχιστον 10 ώρες ανά εβδομάδα, με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση τους σε σχέση με την πρακτική τους άσκηση και εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1ο ΕΤΟΣ
Α1. ΥΓΕΙΑ -ΑΡΡΩΣΤΙΑ (ΠΜ 6)
Α2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)
Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΑΡΧΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)
Α4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)
Α5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ I (ΠΜ 6)
Β1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΜ 6)
Β2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ II (ΠΜ 6)
Β3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)
Β4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΜ 6)
Β5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜ 6)

2ο ΕΤΟΣ
Γ1. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΠΜ 5)
Γ2. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΜ 5)
Γ3. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΠΜ 5)
Δ1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΠΜ 5)
Δ2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)
Δ3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΜ 30)

*1 Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε 25–30 ώρες εργασίας του φοιτητή-τριας

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα προβλέπεται μία περίοδος εξετάσεων, η οποία διενεργείται στο τέλος του κάθε ακαδημαϊκού τριμήνου στο οποίο έγινε η διδασκαλία. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής επανεξετάζεται. Για τον τελικό βαθμό στο μάθημα επανεξέτασης, συμψηφίζονται οι βαθμοί της 1ης και της 2ης εξέτασης και διαιρούνται δια του δύο. Αν ο τελικός βαθμός είναι κάτω του πέντε (5) ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
(γ) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε 17 ΠΜ. Με την έναρξη του 3ου εξαμήνου των σπουδών του, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει το θέμα της επιλογής του και υποβάλλει αίτηση στην Ε.Δ.Ε. Αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών διατίθενται στη Γραμματεία.
Η σύνθεση της Τ.Ε.Ε. επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Ο φοιτητής επεξεργάζεται το θέμα και το παρουσιάζει σε ανοικτή παρουσίαση. Οι παρουσιάσεις διεξάγονται κατά τους μήνες Ιανουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως. Στις παρουσιάσεις παρίστανται τα μέλη της Τ.Ε.Ε και υποχρεωτικά οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που διανύουν μέχρι και το 4ο εξάμηνο σπουδών. Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της Τ.Ε.Ε. ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω προϋπόθεση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι η δακτυλογράφηση της εργασίας σύμφωνα με γενικές οδηγίες που έχουν εγκριθεί από την Ε.Δ.Ε. Ο φοιτητής καταθέτει 8 αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. προκειμένου να αποσταλούν στις βιβλιοθήκες των συνεργαζομένων Τμημάτων.
(δ) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε έξι (6) το πολύ διδακτικά εξάμηνα. Για σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του φοιτητή, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να παρατείνει τις σπουδές ενός φοιτητή για 2 το πολύ διδακτικά εξάμηνα. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και με αίτηση του/της στην Ε.Δ.Ε. του χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
(ε) Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή διακοπή/αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, μετά από αίτησή του. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια των σπουδών του παρατείνεται για όσο διάστημα έγινε η διακοπή.
(στ) Η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω τις προϋποθέσεις απόκτησης του Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 8: Υποτροφίες: Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, με κριτήριο τις επιδόσεις τους στις μεταπτυχιακές σπουδές τους, καθώς και την οικονομική τους κατάσταση.

Άρθρο 9: Αναγνωρίσεις Μεταπτυχιακών μαθημάτων: Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου Μ.Δ.Ε. και επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα, υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Δ.Ε. η οποία αποφασίζει κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής εισήγησης του διδάσκοντος το αντίστοιχο μάθημα στο Π.Μ.Σ. Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Το σύνολο των μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. για τους οποίους διαπιστώνονται ελλείψεις προπτυχιακού επιπέδου, μπορούν να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 10: Ανάθεση μαθημάτων: Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. ΤΕΙ, που επιθυμούν να διδάξουν μαθήματα του Π.Μ.Σ., απευθύνονται στην Ε.Δ.Ε. η οποία καταρτίζει και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα.

Άρθρο 11: Άλλες υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών: Ο έλεγχος των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών διέπεται από τις ισχύουσες για τους προπτυχιακούς φοιτητές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Η αντιγραφή κατά τις εξετάσεις και κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και η ιδιοποίηση θεωριών, απόψεων ή γνωμών άλλων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Άρθρο 12: Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. Προαγωγής και Αγωγής Υγείας για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό ή στην υπουργική απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Ε.Δ.Ε.

Η ΕΔΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΔΕ 2004-2016), ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΑΣΚΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΔΕ 2016-2018),  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΡΗ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ
ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ