Γενικά

Η Ιατρekpa1ική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις στατιστικής, επιδημιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και μεθοδολογία έρευνας. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας.

Το ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη χώρα μας στις σπουδές υγείας τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά. Ακαδημαϊκά, γιατί μέχρι σήμερα κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δε συμπεριλάμβανε στα προγράμματα του το γνωστικό αντικείμενο της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και κοινωνικά, διότι ενώ όλα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρόληψη αποτελεί πρώτιστη ανάγκη της κοινωνία και κατ’ επέκταση θα πρέπει να είναι βασική επιλογή της πολιτείας, μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε δυνατότητα παραγωγής υψηλού επιπέδου εξειδικευμένου στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας προσωπικού.

Οι γοργές και δυστυχώς αρνητικές αλλαγές των χαρακτηριστικών της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και η συνειδητοποίηση ότι οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες, η θεραπεία των οποίων επιβαρύνει στο μέγιστο βαθμό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος σε λανθασμένες συμπεριφορές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, κάνουν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης στελεχών ικανών να κατανοήσουν τις νέες ανάγκες και να παρέμβουν στο επίπεδο του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Το ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας λοιπόν, ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για την εξειδίκευση επιστημόνων σε τομείς που συμβάλλουν στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένα πεδία δράσεων και αγορών στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής εργασίας που μέχρι πρότινος διαφοροποιούνταν, τώρα 3 συγκλίνουν και η ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας στην πολιτική υγείας και προαγωγή υγείας. Έως σήμερα, η χώρα μας δεν έχει χρησιμοποιήσει επαρκώς πολλές από τις δυνατότητες που προσφέρονται στο χώρο της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά ένα κύριο λόγο αυτό συμβαίνει επειδή οι εμπειρίες συνεργασίας με Ευρωπαίους εταίρους και Ευρωπαϊκά ιδρύματα είναι σχετικά περιορισμένες, γεγονός που δυσκολεύει την εισροή κονδυλίων. Η έντονη Ευρωπαϊκή διάσταση του ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας θα βοηθήσει τους απόφοιτους και μελλοντικούς επαγγελματίες να κινούνται με αυτοπεποίθηση στους Ευρωπαϊκούς κύκλους. Οργανισμοί, φορείς και εταιρίες με δραστηριότητα στο χώρο της υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους με σκοπό να τοποθετηθούν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή αγορά στο χώρο της υγείας.

Συνοψίζοντας, το ΜΔΕ της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας θα συμβάλλει σημαντικά στη στελέχωση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με Έλληνες επιστήμονες σωστά καταρτισμένους, σε θέση να οργανώσουν και να εφαρμόσουν επιτυχώς προγράμματα και πολιτικές Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, συμβαδίζοντας με τις αρχές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Διεθνών Οργανισμών για βελτίωση του επιπέδου της υγείας και δημιουργία /διατήρηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες.

Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις στατιστικής, επιδημιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και μεθοδολογία έρευνας. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας.

To ΜΔΕ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων. Επίσης, η οργάνωση του ΠΜΣ προβλέπει ότι ένας σημαντικός αριθμός καθηγητών ΤΕΙ χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, θα φοιτούν ετησίως «κατ’ εξαίρεση» στο πρόγραμμα, γεγονός που θα διευρύνει το γνωστικό πεδίο και εκπαιδευτικό επίπεδο της συγκεκριμένης ομάδας ως επαγγελματίες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά και τυπικά τη θέση τους ως καθηγητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.