ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΓΕΙΑ-ΑΡΡΩΣΤΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα Α. ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητές απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βαθιά γνώση των τρόπων με τους οποίους ο πολιτισμός, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, η συμπεριφορά, η υγεία και η αρρώστια αλληλοσυνδέονται. Προσπάθεια του μαθήματος είναι να υιοθετηθεί το κοινωνιο-οικολογικό μοντέλο αντίληψης για την υγεία και τη ζωή. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Τι είναι υγεία: Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες προσεγγίσεις, ο ορισμός του ΠΟΥ-Η θετική υγεία, ο ολιστικός προσδιορισμός της υγείας - Τι είναι αρρώστια: Νόσος/ αρρώστια/ ασθένεια – Ιστορία της αρρώστιας-Αιτιολογία της αρρώστιας, φυσική επιλογή και αρρώστια- Περιβάλλον και υγεία: Μοντέλα περιβάλλοντος & υγείας- Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος – Η επίδραση του δομημένου περιβάλλοντος -Κοινωνία και υγεία: Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία – Η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων – Η επίδραση της οικονομίας -Εργασία & Υγεία: Το εργασιακό περιβάλλον, το εργατικό ατύχημα-Τα επαγγελματικά νοσήματα, το εργασιακό στρες – Οι επιπτώσεις της ανεργίας -Ο ρόλος των Υπηρεσιών Υγείας: Ιατρογενής νοσηρότητα –Προκλητή ζήτηση– Το βιοϊατρικό μοντέλο -Πολιτισμός και Υγεία: Η πρόκληση της αρρώστιας- Η αντιμετώπιση της αρρώστιας & του πόνου – Υγεία και αρχαίος ελληνικός πολιτισμός -Η υγεία σήμερα: Δείκτες υγείας στον κόσμο – Στην Ευρώπη –Στην Ελλάδα - Ποιότητα Ζωής και Ποιότητα Ζωής σχετιζόμενη με την Υγεία. ΒΑΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Γ. Τούντας (2001) Κοινωνία και Υγεία. Εκδ. Οδυσσέας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: Γιάννης ΤΟΥΝΤΑΣ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27, τηλ. 210 74 82 015, e-mail: chsr@med.uoa.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Davies, J.K, Colomer, C., Lindstrom, B., Hospers, H., Tountas, Y., Modolo, M. & Kannas, L. on behalf of the EUMAHP Consortium (2000/1). The EUMAHP Project-the Development of a European Masters Programme in Health Promoting. Promotion & Education:VII:15.Tountas, Y., Demakakos, P., Yfantopoulos, Y., Aga, J. & Houliara, L. (2003). The health related quality of life of the employees in the Greek hospitals: assessing how healthy are the health workers. Hlth & Qual of Life Outcomes:1(61).Mackenbach, J. P., Bakker M. J. for the European Network on Interventions and Policies to Reduce Inequalities in Health (2003).


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝH ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑNNA ΜΑΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα Α. ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητές απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής έννοιες και να αποκτήσει γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνιολογική πλευρά των γεγονότων και φαινομένων στο χώρο της υγείας. Στα πλαίσια της πρώτης αυτής προσέγγισης του σπουδαστή με τις κοινωνικές επιστήμες στο χώρο της υγείας επιχειρείται αποσαφήνιση των εννοιών του "πολιτισμού" και του "πολιτιστικού μορφώματος" ώστε να καταδειχτεί η σημασία του πολιτισμικού πλαισίου στη διαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγιση της υγείας και της αρρώστιας. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περίοδοι στην ιστορία, από την εποχή των επιδημιών ως τις σύγχρονες ασθένειες και περιγράφεται πώς βιωνόταν σε κάθε μια από τις περιόδους το δίπολο υγεία/αρρώστια. Με τη βοήθεια της έννοιας της "κοινωνικής αναπαράστασης" διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα , ως μέλη μιας εθνικής ή κοινωνικής ομάδας αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται καταστάσεις υγείας και αρρώστιας σε συνάρτηση με τις κυρίαρχες αξίες, αντιλήψεις και πρότυπα που έχουν ενσωματώσει κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής τους. Συζητούνται επίσης από κοινωνιολογική και ανθρωπολογική σκοπιά θέματα κοινωνικών ανισοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες και οι επιπτώσεις τους στην υγεία ατόμων και ομάδων. Με βάση παραδείγματα και εφαρμογές των Κοινωνικών επιστημών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, καταδεικνύεται, τελικά, ότι η διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της υγείας και της αρρώστιας συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων, συμπεριφορών και διαδικασιών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και στο σχεδιασμό κατάλληλα προσαρμοσμένων προγραμμάτων προαγωγής της υγείας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: P.Adam,Cl.Herzlich, “Η Κοινωνιολογία της ασθένειας και της ιατρικής», ΝATHAN Aγραφιώτης Δ.,(2003) κοινωνία. Τόποι—Universite, Paris, 1994, Kεφ. 5,6,7. Giddens A.,—Υγεία,αρρώστια, και τρόποι σύμπλεξης, Εκδ.Δαρδανός-Τυπωθήτω, Αθήνα (2002) Κοινωνιολογία ,(Μτφρ. & επιμ. Δ.Τσαούσης)Eκδ.Gutenberg. Aθήνα Bradby H., (2010) , Εισαγωγή στην— Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας, Φελλάς Κ., (2009) Κοινωνία (Επ.Επιμ. Αλεξιάς Γ.) , Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα Υγεία. Ψυχοκοινωνικές και—και πολιτισμικές προσεγγίσεις στον κυπριακό και στον ελλαδικό χώρο (επιμ.), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Άννα Μάινα είναι Κοινωνιολόγος Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Υπεύθυνη και Διδασκαλία μαθημάτων στην ΕΣΔΥ : «Κοινωνικοί και Πολιστικοί καθορισμοί της Υγείας και της Ασθένειας», «Κοινωνιολογίας Υπηρεσιών Υγείας/Νοσοκομείων. Ειδικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία του πολιτιστικού μορφώματος (Culture), Υγεία και αρρώστια, Επιστήμη/Τεχνολογία ως κοινωνικοπολιτιστικά φαινόμενα, Κοινωνιολογία του σώματος, Πολιτιστικές μεταβολές, Nέες Τεχνολογίες και Υγεία, Κοινωνιολογία του Νοσοκομείου, Μ.Μ.Ε. και Υγεία, Μετανάστες και Υγεία. Κοινωνιολογία Γενετικής. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τηλ.2132010166, e-mail : amaina@esdy.edu.gr. Ο Χαράλαμπος Μαγουλάς είναι Δρ. Γλωσσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Franche-Comté και εργάζεται ως ερευνητής και διδάσκων στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά του βρίσκονται στον χώρο της Σημειωτικής, της Κοινωνιολογίας και της Φιλοσοφίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες σε παγκόσμια, διεθνή και εθνικά συνέδρια στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ελληνικά πάνω στα αντικείμενα της Σημειωτικής, Φιλοσοφίας, Ηθικής, Βιοηθικής, Κοινωνιολογίας, Λογοτεχνίας.


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα Α. ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ . Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητές απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας των αντιλήψεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας. Επίσης εισάγει στις θεωρίες και τα μοντέλα της ψυχολογίας όπως αυτά εφαρμόζονται στις επιστήμες υγείας και στα προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας. Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής: Κοινωνικο-γνωστικά μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των ατόμων σε θέματα υγείας, Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία, Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, Αυτο- αποτελεσματικότητα και εσωτερική εστίαση ελέγχου, Μοντέλα μελέτης των σταδίων κατά την υιοθέτηση προληπτικών συμπεριφορών, Εφαρμογές των γνωστικών μοντέλων αγωγής και προαγωγής της υγείας, Κινητοποίηση των γυναικών για συστηματική εφαρμογή μέτρων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου (μέσω μαστογραφίας, αυτοεξέτασης στήθους και τεστ Παπανικολάου), Αλλαγή στάσεων για ασφαλέστερη οδική συμπεριφορά, Διακοπή καπνίσματος, Διαχείριση διαταραχών πρόσληψης τροφής, Ψυχολογικοί παράγοντες στην αντίληψη και ερμηνεία των σωματικών συμπτωμάτων, Συμπεριφορά καθυστέρησης αναζήτησης έγκαιρης ιατρικής βοήθειας, Γνωσιακές μεροληψίες στην εκτίμηση του κινδύνου προσβολής από διάφορα νοσήματα, Συμπεριφορές προστασίας της υγείας και γνωστικές αναπαραστάσεις των ασθενειών, Διατύπωση «πειστικών» μηνυμάτων για την παρακίνηση των ατόμων να υιοθετήσουν προληπτικές συμπεριφορές, Ψυχολογικές παρεμβάσεις, σε επίπεδο κοινότητας, για την προαγωγή της υγείας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: (α) R. DiMatteo & L. Martin (2011) Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας. Εκδ. Πεδίο. (β) Δ. Παπαδάτου & Φ. Αναγνωστόπουλος (2012) Η Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας. Εκδ. Παπαζήση.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ: ΦΩΤΗΣ ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ. Ακαδημαϊκή θέση: Αναπλ. Καθηγητής Tμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Ε-ΜΑΙL: fganagn@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: - Διδακτορικό Δίπλωμα στην Iατρική Ψυχολογία, Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου Aθηνών (1992) - Master of Science in Experimental Psychology (1983), Department and Laboratory of Experimental Psychology, School of Biological Sciences, University of Sussex, Brighton, U.K., MPhil in Health Science (2008) University of Wales/ Swansea, UK. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ψυχολογία της Υγείας, Προαγωγή υγείας, Ψυχοκοινωνική ογκολογία, Ποιότητα ζωής. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Health beliefs and illness perceptions as related to mammography uptake in randomly selected women in Greece. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 19: 147- 164. Anagnostopoulos, F., Buchanan, H., Frousiounioti, S., Niakas, D., & Potamianos, G. (2011). Self-efficacy and oral hygiene beliefs about toothbrushing in dental patients: A model-guided study. Behavioral Medicine, 37: 132- 139. Anagnostopoulos, F., Slater, J., Fitzsimmons, D., & Kolokotroni, Ph. (2011). Exploring global meaning in Greek breast cancer patients: validation of the Life Attitude Profile- Revised (LAP-R). Psycho-oncology, 20: 419- 427. Anagnostopoulos, F., & Hantzi, A. (2011). Familiarity with and social distance from people with mental illness: Testing the mediating effects of prejudiced attitudes. Journal of Community & Applied Social Psychology, 21: 451-460. Anagnostopoulos, F., & Griva, F. (2012). ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γεώργιος ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Eπιστημονικός Συνεργάτης στον Tομέα Kοινωνιολογίας της Eθνικής Σχολής Δημόσιας Yγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Eθνική Σχολή Δημόσιας Yγείας, Λ. Aλεξάνδρας 196, 115 21, τηλ. 2106466243, 210 6443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: - Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοφοσίας, Παιδαγωγικής,Ψυχολογίας. Ειδίκευση: Ψυχολογία (1987). - Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών κλάδου Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (1990). - Master of Science in Psychology and Health (M.Sc.). University of Stirling, Faculty Human Sciences, Department of Psychology, Scotland, U.K.(1993) - Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.). University of Stirling, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology, Scotland, U.K.(2002) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ψυχολογικές διαστάσεις της υγείας και της αρρώστιας. Εφαρμογή κοινωνικο-γνωστικών μοντέλων (Social Cognition Models) για την ερμηνεία συμπεριφορών σε σχέση με την υγεία και την αρρώστια (στο γενικό πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες, π.χ. φυλακισμένοι). Χρήση νέων τεχνολογιών στην ενδυνάμωση ενηλίκων σε ειδικές συνθήκες (π.χ. φυλακές). Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του εγκλεισμού. Εκπαίδευση ενηλίκων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Κουλιεράκης, Γ., Αγραφιώτης, Δ. (2001) Ενδυνάμωση ατόμων με HIV/AIDS με τη χρήση τηλεματικής: Αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος SEAHORSE ΙΙ. Ελληνικά Αρχεία AIDS, 9(4): 283-291 - Γναρδέλης, Χ. Κουλιεράκης, Γ. (2002) Τυπολογία ομάδων υψηλού κινδύνου μόλυνσης από τον HIV στις ελληνικές φυλακές ανδρών. Ο παράγοντας της χρήσης ναρκωτικών. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 1(1): 52-64. - Koulierakis, G., Power, K.G., Gnardelis, C. and Agrafiotis, D. (2003) HIV/AIDS related knowledge of Inmates in Greek prisons. Addiction Research and Theory Vol.11 No 2: 103-118.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα Α. ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητες απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα σκοπεύει να εισαγάγει το φοιτητή στις αρχές και τους στόχους της προαγωγή υγείας καθώς και τα διαφορετικά μοντέλα και στρατηγικές στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την ουσία και την χρησιμότητα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και να γνωρίζει τις βασικές αρχές και μεθόδους της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τέχνη της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας; Μοντέλα Προγραμματισμού στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας (PRECEDE-PROCEDE); Θεωρίες και Μοντέλα Παρέμβασης στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας Μέρος Ι (Ενδο-προσωπικό επίπεδο επιρροής); Θεωρίες και Μοντέλα Παρέμβασης στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας Μέρος ΙI (Δια-προσωπικό επίπεδο επιρροής); Θεωρίες και Μοντέλα Παρέμβασης στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας Μέρος ΙII (Κοινοτικό επίπεδο επιρροής). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ (βλ. παραπάνω). ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ (cdimitrakaki@med.uoa.gr). Η Χριστίνα Δημητρακάκη πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική (University of South Florida) και τις μεταπτυχιακές στην Αγγλία (University of Reading) στο πεδίο της Μεθοδολογίας Έρευνας στη Ψυχολογία. Σήμερα είναι Επιστημονική Υπέυθυνη του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και εργάζεται στο Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας και στα Θερινά Σχολεία ETC-PHHP του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μάστερ Προαγωγή Υγείας. Τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε συντονίστρια σε εθνικό επίπεδο των προγραμμάτων ‘Canada-Europe Initiative for Health Promotion Advanced Learning’, ‘Closing the GAP: Tackling Health Inequalities in Europe’, ‘Getting Evidence into Practice in Health Promotion & Education’, ‘Screening and Promotion for Health-related Quality of Life in Children and Adolescents – A European Public Health Perspective’, ‘Early Promotion of Child Psychosocial Development and Prevention of Psychosocial Dysfunctioning: Evaluation of a Comprehensive Needs Based Approach’. Έχει δημοσιεύσει έως σήμερα 45 άρθρα σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ – ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ & ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ (Διδάσκουσες Κυριακούλα Μεράκου, Αναστασία Μπαρμπούνη, Τίνα Γκαράνη).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα Α. ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητες απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών, αρχών και δομών της Δημόσιας Υγείας. Το μάθημα είναι δομημένο σε 4 ενότητες οι οποίες διαπραγματεύονται τα εξής θέματα: α) Εννοια και ορισμοί της Δημόσιας Υγείας, Προληπτική Ιατρική, δομές της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, β) Πρόληψη των νόσων, φιλοσοφία της πρόληψης, επίπεδα πρόληψης, στρατηγικές πρόληψης, εκπαίδευση του πληθυσμού γ) Μείζονα σύγχρονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας- Υγεία Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πληθυσμού, δ) Ο ρόλος του δικαίου στην Δημόσια Υγεία: νομικά προβλήματα στην πρόληψη - ηθικοί προβληματισμοί. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημόσια Υγεία. Οι σπουδαστές στο τέλος του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει μια γενική άποψη για τους τομείς που αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς και τα προβλήματα που αναδεικνύονται από την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών Δημόσιας Υγείας. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: - Έννοια και Ορισμοί Δημόσιας Υγείας –Προληπτική Ιατρική-Δομές Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα - Πρόληψη των νόσων, φιλοσοφία της πρόληψης, επίπεδα πρόληψης, στρατηγικές πρόληψης - Μείζονα Σύγχρονα Προβλήματα Δημόσιας Υγείας-Υγεία Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πληθυσμού- Δημόσια Υγεία-Παρεμβάσεις στον πληθυσμό - Ο ρόλος του Δικαίου στη Δημόσια Υγεία: νομικά προβλήματα στην πρόληψη-ηθικοί προβληματισμοί -- Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημόσια Υγεία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού είναι Ομότιμη καθηγήτρια Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Έχει διετελέσει ως Κοσμήτωρ της ΕΣΔΥ επί 4 χρόνια (1999-2003). Είναι υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας. Διδάσκει το μάθημα των Βασικών Αρχών Δημόσιας Υγείας στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της ΕΣΔΥ. Διετέλεσε Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ανώτατη Επιτροπή Υγείας (CDSP) του Συμβουλίου της Ευρώπης επί 11 χρόνια (1993-2004). Εξελέγη ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της CDSP (1996 -1999). Μέλος της Επιτροπής για την 6η Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1999.
Υπήρξε μέλος της Standing Committee του Ευρωπαϊκού γραφείου του ΠΟΥ επί τρία έτη (2001-2004). Από το 1994 – σήμερα έχει συμμετάσχει στις περισσότερες περιφερειακές και παγκόσμιες ετήσιες συνελεύσεις του ΠΟΥ. Είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα εμβολιασμών του ΠΟΥ για την Ελλάδα (EPI Manager). Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών για την Εκρίζωση της Πολιομυελίτιδας στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνη για την Ελλάδα (focal point) για το πρόγραμμα και τις μελέτες επιτήρησης του Καπνίσματος (Global tobacco survey) του ΠΟΥ και του CDC. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας (1996 έως σήμερα). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Δημόσια Υγεία : Θεωρία – Πράξη – Πολιτικές». Έχει συμβάλει στην εκπόνηση πολλών (>100) επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά περιοδικά.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΑΣΚΑ & ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα σκοπεύει να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και μεθόδους της επιδημιολογίας Τα θέματα που διαπραγματεύονται είναι τα εξής: Στόχοι και χρήσεις της επιδημιολογίας. Ταξινόμηση νοσημάτων. Μέτρηση συχνότητας νοσημάτων (Δείκτες). Αιτιολογία νοσημάτων στην επιδημιολογία. Επιδημιολογικές μελέτες. Περιγραφική επιδημιολογία. Αναλυτική επιδημιολογία (Προοπτικές ασθενών μαρτύρων έρευνες). Αξιολόγηση προληπτικών μέτρων (Προσυμπτωματικός Έλεγχος). Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εισαγωγή-Περιεχόμενο-Αιτιολογία-Ταξινόμηση-Πηγές, Δείκτες Νοσηρότητας και θνησιμότητας, διαμόρφωση και έλεγχος αιτιολογικών υποθέσεων, Άσκηση Δημογραφίας, Περιγραφική Επιδημιολογία, Αναλυτική Επιδημιολογία, Πρόληψη /Προσυμπτωματικός έλεγχος, Επιδημιολογικοί μέθοδοι και Υπηρεσίες Υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: J. F. McKenzie & J. L. Smeltzer ‘Planning, Implementing, & Evaluating Health Promotion Programs (3rd EDITION) 2001 Allyn & Bacon USA. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Ανδρονίκη Νάσκα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επιδημιολογία και αιτιολογία χρόνιων νοσημάτων με έμφαση στις κακοήθεις νεοπλασίες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη διατροφική επιδημιολογία, την ανάπτυξη μεθόδων συλλογής δεδομένων σε μελέτες πληθυσμών και τη σύνταξη συστάσεων διατροφικών προσλήψεων πληθυσμού. Το εκπαιδευτικό της έργο περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεμάτων επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, του ΤΕΙ Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και τη διδασκαλία θεμάτων διατροφικής επιδημιολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στα Πανεπιστήμια Karolinska Σουηδίας, Aalbrog Δανίας, Kuopio Φιλανδίας και Porto Πορτογαλίας. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Η Αρετή Λάγιου είναι Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού και πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι κάτοχος MSc & PhD στην Επιδημιολογία από το London School of Hygiene and Tropical Medicine του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην
επιδημιολογία και την πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών και χρονίων νοσημάτων και πραγματοποιείται σε συνεργασία και με άλλες έγκριτες ερευνητικές μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εχει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία, οι περισσότερες εκ των οποίων αποδελτιώνονται στη βάση δεδομένων PubMed. Εχει συγγράψει δύο
κεφάλαια σε μείζονα ξενόγλωσσα συγγράμματα. Το ερευνητικό της έργο αναφέρεται περισσότερες από 950 φορές στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ ο δείκτης h της ερευνητικής της παραγωγής είναι 16.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα καταδεικνύει τους τρόπους της επιστημονικής έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικές Επιστήμες. Σκοπός είναι οι σπουδαστές να είναι σε θέση να διεξάγουν ή να επιβλέπουν όλα τα στάδια μελετών ενημέρωσης, παρέμβασης, εφαρμογής πολιτικής. Στόχοι: εκτίμηση των διαφορετικών λειτουργιών και χρησιμοτήτων της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας, βασική γνώση των διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στον τομέα της υγείας, γνώση του ποια μεθοδολογία πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε έρευνας, γνώση της σύνταξης μιας ερευνητικής πρότασης, πρακτική στην ποσοτική ανάλυση, δυνατότητα αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και λοιπών προϊόντων (άρθρα, διατριβές κτλ). Τα θέματα που διαπραγματεύονται είναι τα εξής: Δημιουργία ερευνητικού ζητήματος, σκοπών και στόχων, Ο ρόλος και η χρήση της θεωρίας, Η διαχείριση των μεταβλητών, Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας, Μελέτη δείγματος, Μέθοδος συλλογής στοιχείων, Ανάλυση δεδομένων, Ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων, Κριτήρια ποιότητας. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εισαγωγή-Επιστημονική προσέγγιση, Ηθική & Δεοντολογία Έρευνας, Επιλογή & διατύπωση προβλήματος της έρευνας, Βιβλιογραφική ανασκόπηση-Σχεδιασμός στην έρευνα –το θεωρητικό υπόβαθρο, Υποθέσεις-Μεταβλητές-Ερευνητικά Σχέδια, Μέθοδοι Δειγματοληψίας Μέθοδοι συλλογής δεδομένων, Επεξεργασία-Ανάλυση, Συγγραφή άρθρων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Α. Σαχίνη-Καρδάση ‘Μεθοδολογία Έρευνας: Εφαρμογές στο Χώρο της Υγείας (Γ’ ΕΚΔΟΣΗ). Εκδ. ΒΗΤΑ, ΑΘΗΝΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ (βλ. παραπάνω). Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ, MD, RN, MPH, PhD, FCCP είναι Ερευνητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, στον Τομέα Κοινωνικών και Συμπεριφοριστικών Επιστημών (Social and Behavioral Sciences). Είναι κύριος συγγραφέας πάνω από 120 ερευνητικών άρθρων και με επιστημονική συμμετοχή σε πληθώρα ερευητικών προγραμμάτων και επιτροπών στην Ευρώπη και στην Αμερική στο αντικείμενο της δημόσιας υγείας και την προαγωγή υγείας. Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες κυρίως επικεντρώνονται στην μελέτη συμπεριφορών υγείας (όπως είναι το κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή, φυσική άσκηση) και πώς η κοινωνία και η πολιτεία μπορεί να συμβάλλουν στην αλλαγή αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών της δημόσιας υγείας (public health practice), στην πρόληψη και προαγωγή υγείας καθώς και στην μεθοδολογία της έρευνας.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η προκαταρτική εφαρμογή βασικών αρχών της Μεθοδολογίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας προκειμένου οι φοιτητές να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αποτελεσματικών και βιώσιμων προγραμμάτων για την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το μάθημα περιλαμβάνει αναφορές σε πρότυπα (διεθνή και ελληνικά) Προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και την ευκαιρία για συμμετοχή των φοιτητών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πραγματικών ή/και «εκπαιδευτικών» παραδειγμάτων Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας: Σχεδιασμός βασισμένος στον καταναλωτή-χρήστη, Αξιολόγηση Αναγκών, Συλλογή δεδομένων, Μετρήσεις, Εργαλεία, Δειγματοληψία, Σχετικά θέματα ηθικής-δεοντολογίας, Σκοποθεσία και στόχοι, Επιλογή παρεμβάσεων.- Εφαρμογή Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας: Στρατηγικές εφαρμογής, Προέλευση και διατήρηση της εμπλοκής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, Οργάνωση και χτίσιμο κοινότητας, Εντοπισμός πηγών (προσωπικό, υλικό, χώρος, χρηματοδότηση κλπ)-Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας: Σκοπός αξιολόγησης, Προσεγγίσεις, πλαίσιο, σχεδιασμός, Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων, Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας αποτελεσμάτων, Βιωσιμότητα και διατήρηση των αποτελεσμάτων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: J. F. McKenzie & J. L. Smeltzer ‘Planning, Implementing, & Evaluating Health Promotion Programs (3rd EDITION) 2001 Allyn & Bacon USA. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ (βλ. παραπάνω).

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΧΑΡΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ . Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Βιοστατιστική βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της σύγχρονης Ιατρικής και των παράλληλων προς αυτήν επιστημών .Περισσότερο από το 90% των δημοσιευόμενων εργασιών σε έγκυρα γενικά βιοϊατρικά περιοδικά επικαλούνται βιοστατιστικές έννοιες ή χρησιμοποιούν βιοστατιστικές μεθόδους. Επιπλέον , ο στατιστικός έλεγχος είναι το κοινό χαρακτηριστικό των διαδικασιών όλων των επιστημονικών εργασιών που υποβάλλονται σε βιοϊατρικά . Τέλος το σύνολο των ιατρικών γνώσεων και των αντίστοιχων γνώσεων άλλων επιστημών υγείας οικοδομείται από τις επιστημονικές αυτές εργασίες, ανεξάρτητα αν το αντικείμενό τους βρίσκεται στο χώρο της παθολογίας, της χειρουργικής, άλλων ιατρικών ειδικοτήτων ή άλλων γνωστικών πεδίων των διαφόρων επιστημών υγείας. ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Η χρήση της Στατιστικής στην βιο-ιατρική έρευνα. Περιγραφική στατιστική, Εισαγωγή στο SPSS: άσκηση περιγραφικής στατιστικής, T-test, Μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίες, Άσκηση t-test και μη παραμετρικών Ι, Άσκηση t-test και μη παραμετρικών ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Δ.Τριχόπουλος, Α.Τζώνου,Κ.Κατσουγιάννη "Βιοστατιστική" Εκδόσεις Παρισιάνου Μ.,Αθήνα, 2000; Α.Τζώνου,Κ.Κατσουγιάννη ‘Ασκήσεις Βιοστατιστικής" Εκδόσεις Συμμετρία,Αθήνα,1997, Altman GD.; "Practical Statistics of Medical research" Chapman & Hall, London, Great Britain,1991, Αrmitage P and Berry G.; "Statistical Methods in Medical Research" Blackwell Science Ltd, Oxford,1994.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Ο Δημοσθένης Παναγιωτάκος είναι Καθηγητής Βιοστατιστικής - Επιδημιολογίας της Διατροφής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Μεθοδολογία της Έρευνας, Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων, Μοντέλα κινδύνου, Διατροφικοί δείκτες-κλίμακες, Επιδημιολογία της διατροφής και Επιδημιολογία καρδιαγγειακής νόσου. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών .

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΧΑΡΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των στατιστικών διαδικασιών που απαιτούνται στα συγκεκριμένα πεδία της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (πχ. αρχές δειγματοληψίας και αξιολόγηση παρέμβασης ). Θα συζητηθούν οι λόγοι επιλογής των καταλληλότερων στατιστικών μεθόδων σε εφαρμοσμένα προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας από Ελλάδα και εξωτερικό. Προχωρημένη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Aσκήσεις ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση Η/Υ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ (βλ. παραπάνω).

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΖΟΛΙΑΣ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συμβουλευτική στο χώρο της υγείας. Εκπαίδευση στην ψυχοδυναμική των ανθρώπινων σχέσεων έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις επιθυμίες όλων με όσους αλληλεπιδρούν, συμβάλλοντας έτσι στην όλη επικοινωνιακή διαδικασία και την προσωπική ανάπτυξή τους. Μελέτη της συμβουλευτικής διαδικασίας μέσα από μια πρακτική προσέγγιση που θα βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν πως πρέπει να διεξάγεται μια εποικοδομητική συνέντευξη ή συνομιλία. Περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη φιλοσοφία, τη φύση και τους στόχους της Συμβουλευτικής. Ιστορική εξέλιξη. Θεωρητικές κατευθύνσεις. Μεθοδολογία. Βασικές αρχές καλής επικοινωνίας. Τρόποι καλύτερης επικοινωνιακής και συμβουλευτικής προσέγγισης. Δομή και στάδια εξέλιξης της συμβουλευτικής σχέσης. Επίβλεψη, ανάλυση και εκτίμηση πρακτικής εφαρμογής των επιμέρους δεξιοτήτων της συμβουλευτικής διαδικασίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Ο Θεόδωρος Γιοβαζολιάς είναι Eπίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο ρόλο της συμβουλευτικής σχέσης στη θεραπευτική διαδικασία καθώς και σε ζητήματα δεοντολογίας στην συμβουλευτική πρακτική, συμβουλευτική φοιτητών, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εξαρτημένων ατόμων, θυματοποίηση/σχολικό εκφοβισμό (bullying) και τις ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδιά και ενήλικες. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές.


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΡΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα κοινωνικά μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των ατόμων σε θέματα προαγωγής της υγείας, καθώς και τις εφαρμογές τους στην αγωγή υγείας. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται τα εξής θεωρητικά θέματα: Γνωστική επεξεργασία πληροφοριών, Κατηγοριοποίηση και Γνωστικά Σχήματα, αντίληψη ατόμων και ομάδων, Κοινωνική Νόηση, Αιτιακές Αποδόσεις της ασθένειας, Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρισης, Στάσεις και Συμπεριφορά, Στερεοτυπικές αντιλήψεις και Προκαταλήψεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, στο επίπεδο των εφαρμογών στην αγωγή υγείας, στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, στα μοντέλα κοινωνικής στήριξης του ασθενούς, στη σχέση διαστάσεων της προσωπικότητας, συναισθημάτων και υγείας, στην ασυμφωνία στάσεων και συμπεριφοράς ως προς την υγεία και τα μοντέλα αλλαγής της συμπεριφοράς, στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την αντίληψη και κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς και με τη φροντίδα των "πρεσβύτερων ατόμων" της τρίτης ηλικίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Αικατερίνη Γκαρή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινωνικής Ψυχολογίας» στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Πρόεδρος της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών/Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (2005-2011) και είναι Γραμματέας της εταιρείας από το 2011, με διετή θητεία. Είναι εκπρόσωπος για την Ελλάδα της «European Council for High Ability» (ECHA). Είναι επιστημονική υπεύθυνη (Program Director) για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Μελέτη των Αξιών «European Value Study» (EVS). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κοινωνική Ψυχολογία της οικογένειας και της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, στη μελέτη της οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας, των στάσεων και των αξιών μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στη μελέτη των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων με υψηλές ικανότητες, της επισήμανσής τους στο σχολικό πλαίσιο και του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και στη μελέτη των αξιών, των κοινωνικών αξιωμάτων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων. Από το 2003 είναι Διευθύντρια του Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας ενώ από το 2012, είναι Διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας.


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών της κατά τεκμήριο σωστής διατροφής καθώς και των συνεπειών που σχετίζονται με τις ποιοτικές και ποσοτικές εκτροπές της και η παροχή γνώσης ώστε ο σπουδαστής να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην εκτίμηση και διαχείριση των εκάστοτε διατροφικών θεμάτων σε σχετικά προγράμματα δημόσιας υγείας. Θα περιγραφεί η διατροφή σε επίπεδο τροφίμων και θρεπτικών συστατικών, θα επισημανθούν οι συνέπειες της σχετικής ελλείψεως στην κατανάλωση ορισμένων μικροδιατροφικών στοιχείων, θα συζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη και την κατανάλωση ενέργειας σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών της κατανομής του λιπώδους ιστού στο σώμα. Θα αναπτυχθεί ο ρόλος της διατροφής στην καρκινογένεση με βάση τόσο πειραματικά όσο και επιδημιολογικά δεδομένα και θα παρουσιαστεί η αλληλουχία μεταξύ διατροφής, παθολειτουργικών μεταβολών και αθηροσκληρώσεως. Θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι μέθοδοι εκτίμησης και καταγραφής της διατροφής. Επίσης, τα είδη των επιδημιολογικών ερευνών που ενδείκνυνται για την αξιολόγηση των διατροφικών παραγόντων καθώς και οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια μίας διατροφικής επιδημιολογικής έρευνας. Θα συζητηθεί ο ρόλος των ημικών προσθέτων, των χημικών ρυπαντικών ουσιών και της βιοτεχνολογίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφίμων και διατροφικών συστατικών καθώς και οι υπάρχουσες οδηγίες για τον ελληνικό πληθυσμό. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Αντωνία Τριχοπούλου είναι Ιατρός, Διευθύντρια του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας. Το ερευνητικό της έργο αφορά ποικίλες πτυχές της διατροφής και ειδικότερα, θέματα που αφορούν τη Μεσογειακή διατροφή.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΪΔΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα σύγχρονα ζητήματα της Σεξουαλική Ζωής. Τα θέματα που διαπραγματεύονται είναι τα εξής: Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, Σεξουαλικότητα και κοινωνικοποίηση, Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, AIDS/HIV, Αντισύλληψη, Σεξουαλική Aγωγή. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: O Νίκος Βαϊδάκης ολοκλήρωσε την πολύχρονη ακαδημαϊκή του πορεία ως καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Το επιστημονικό του έργο αφορά θέματα της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Έχει οργανώσει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς και το διετές μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Θεραπείες Ψυχοσεξουαλικών διαταραχών» -συνδιοργάνωση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (EΠIΨY) και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα διαπραγματεύεται το θέμα της ψυχικής υγείας στη σημερινή κοινωνία και καταδεικνύει την άμεση του σχέση με την υγεία σε όλα τα επίπεδα και την ποιότητα ζωής. Θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες της ψυχικής υγείας και της ψυχικής νόσου. Ευπαθείς πληθυσμοί. Ιστορική εξέλιξη του πλαισίου φροντίδας των ψυχικά ασθενών: Από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στην σημερινή άσκηση της ψυχιατρικής μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η έννοια της πρόληψης και μέθοδοι οργάνωσης δράσεων με σκοπό την πρόληψη. Πρωτοβάθμια ψυχιατρική φροντίδα και φορείς της (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, εξωτερικά ιατρεία κλπ.). Ειδικοί πληθυσμοί στην κοινότητα και οι ανάγκες τους ( παιδιά, έφηβοι, Τρίτη ηλικία, αλλοδαποί κλπ.). Η ψυχιατρική νοσηλεία σήμερα. Συνεργασία επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των άλλων επαγγελματιών υγείας. Σωματικές νόσοι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως ομάδα. Οργάνωση, ρόλοι και αντιμετώπιση της επαγγελματικής κόπωσης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Ο Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο του στρέφεται γύρω από την ιστορία της ψυχιατρικής της ψυχανάλυσης και της ψυχοπαθολογίας την άσκηση της ψυχιατρικής μέσα στον κοινωνικό ιστό και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΧΡΥΣΗ Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα διαπραγματεύεται: ερευνητικά – επιδημιολογικά δεδομένα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα οποία έχουν επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία καθώς και θεωρητικά μοντέλα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο, μοντέλα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων στο σχολείο,. δομή και αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων, παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, παρεμβατικά προγράμματα σε επίπεδο συστήματος, μοντέλα διασύνδεσης της έρευνας, της θεωρίας και της πράξης, το θέμα της συνεργασία Πανεπιστημίου με τη σχολική κοινότητα και τοπικούς φορείς. Παρουσιάζονται προγράμματα παρέμβασης στον ελλαδικό χώρο και δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Χρυσή Χατζηχρήστου είναι Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) και στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Πολλές μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο χώρος εργασίας είναι ένα σημαντικό πεδίο για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της υγείας. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης και συστηματικής διαχρονικής εφαρμογής σε ένα κλειστό πληθυσμό, όπως είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης ή οργανισμού, αλλά και στο ότι η εργασία επιδρά πολλαπλά στην υγεία. Το μάθημα στοχεύει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν προγράμματα προαγωγής της υγείας σε χώρους εργασίας Το μάθημα αναδεικνύει τις σχέσεις εργασίας-υγείας, συγκεκριμένα τις αρνητικές επιδράσεις της εργασίας στην υγεία, αλλά και το ρόλο της εργασίας στην προαγωγή της υγείας. Το μάθημα εστιάζει στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και του περιεχομένου της προαγωγής της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, στην αξιοποίηση των δομών επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας, στην σύνδεση της πολιτικής προαγωγής της υγείας με την πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και με την πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Θέματα: Ησχέση Υγείας – Εργασίας Επιδράσεις του εργασιακού περιβάλλοντος, των συνθηκών και της οργάνωσης της εργασίας. Αρχές προστασίας της υγείας στην εργασία- Νομικό πλαίσιο. Προστασία της υγείας και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Προστασία και προαγωγή της υγείας και ολική ποιότητα. Συστήματα ποιότητας. Προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας: Περιεχόμενο, μεθοδολογία, αξιολόγηση.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Ο Εμμανουήλ Βελονάκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υγιεινή της Εργασίας, την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη της Νόσου και την Υγιεινή του περιβάλλοντος. Είναι συγγραφέας βιβλίων και ερευνητικών και άλλων εργασιών σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το μάθημα ανήκει στον Άξονα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα εστιάζει στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην κοινότητα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τους ευπαθείς πληθυσμούς και τη σημαντικότητα ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας μορφής φροντίδας. Θέματα που διαπραγματεύονται: Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, Πολιτισμός στην υγεία, Συμπεριφορά και υγεία, Η υγεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Νέα στρατηγική της προαγωγής στην κοινότητα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Η Αρετή Λάγιου είναι Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Πρόληψης Καρκίνου, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.

  site by :